Tên các bộ, ngành, cơ quan trong Tiếng Anh

Thứ Mon,
25/06/2018
Đăng bởi Dịch thuật ba đình
Nội dung bài viết

  Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư Hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức sang tiếng Anh để thuận tiện cho việc giao dịch đối ngoại và giao tiếp Tiếng Anh. Dưới đây là toàn bộ tên các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, và chức vụ liên quan đã được Bộ Ngoại giao phê duyệt và được sử dụng trong tất cả các văn bản chính quy. Vui lòng nhấn CTRL+F để tìm kiếm tên của bộ ngành bạn quan tâm. Trong dịch thuật, dịch tiếng Anh bản việc dịch đúng và đủ là rất quan trọng, các bạn có thể tìm hiểu ở bài này. dịch tiếng anh văn bản . Những gợi ý hay cho Phiên dịch tiếng Trung HoaPhiên dịch tiếng Nhậtphiên dịch tiếng Pháp để trở thành phiên dịch tiếng Anh suất sắc

  1. Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước

   Tên tiếng Việt

   Tên tiếng Anh

  Viết tắt (nếu có)

   Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Socialist Republic of Viet Nam

  SRV

   Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

  President of the Socialist Republic of  Viet Nam

   

   Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Vice President of  the Socialist Republic of Viet Nam

   

  2. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ

   Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ  nghĩa Việt Nam

   Government of  the Socialist Republic of Viet Nam

  GOV

   Bộ Quốc phòng

  Ministry of National Defence

  MND

   Bộ Công an

  Ministry of Public Security

  MPS

   Bộ Ngoại giao

  Ministry of Foreign Affairs

  MOFA

   Bộ Tư pháp

  Ministry of Justice

  MOJ

   Bộ Tài chính

  Ministry of Finance

  MOF

   Bộ Công Thương

  Ministry of Industry and Trade

  MOIT

   Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

  Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs

  MOLISA

   Bộ Giao thông vận tải

  Ministry of Transport

  MOT

   Bộ Xây dựng

  Ministry of Construction

  MOC

   Bộ Thông tin và Truyền thông

  Ministry of Information and     Communications

  MIC

   Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Ministry of Education and Training

  MOET

   Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Ministry of Agriculture and Rural  Development

  MARD

   Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Ministry of Planning and Investment

    MPI

   Bộ Nội vụ

    Ministry of Home Affairs

    MOHA

   Bộ Y tế

    Ministry of Health

    MOH

   Bộ Khoa học và Công nghệ

    Ministry of Science and Technology

    MOST

   Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

    Ministry of Culture, Sports and Tourism

    MOCST

   Bộ Tài nguyên và Môi trường

    Ministry of Natural Resources and       Environment

    MONRE

   Thanh tra Chính phủ

    Government Inspectorate

    GI

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

    The State Bank of Viet Nam

    SBV

   Ủy ban Dân tộc

    Committee for Ethnic Affairs

    CEMA

   Văn phòng Chính phủ

    Office of the Government

    GO

  3. Tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ

  Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ho Chi Minh Mausoleum Management

  HCMM

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Viet Nam Social Security

  VSI

  Thông tấn xã Việt Nam

  Viet Nam News Agency

  VNA

  Đài Tiếng nói Việt Nam

  Voice of Viet Nam

  VOV

  Đài Truyền hình Việt Nam

  Viet Nam Television

  VTV

  Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration

  HCMA

  Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  Viet Nam Academy of Science and Technology

  VAST

  Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

  Viet Nam Academy of Social Sciences

  VASS

  4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

  Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam

  Phó Thủ tướng Thường trực

  Permanent Deputy Prime Minister

  Phó Thủ tướng

  Deputy Prime Minister

  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

  Minister of National Defence

  Bộ trưởng Bộ Công an

  Minister of Public Security

  Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  Minister of Foreign Affairs

  Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Minister of Justice

  Bộ trưởng Bộ Tài chính

  Minister of Finance

  Bộ trưởng Bộ Công Thương

  Minister of Industry and Trade

  Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

  Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs

  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  Minister of Transport

  Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  Minister of Construction

  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

  Minister of Information and Communications

  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Minister of Education and Training

  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Minister of Agriculture and Rural Development

  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Minister of Planning and Investment

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ

  Minister of Home Affairs

  Bộ trưởng Bộ Y tế

  Minister of Health

  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

  Minister of Science and Technology

  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Minister of Culture, Sports and Tourism

  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Minister of Natural Resources and Environment

  Tổng Thanh tra Chính phủ

  Inspector-General

  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Governor of the State Bank of Viet Nam

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

  Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

  5. Văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

  Văn phòng Chủ tịch nước

  Office of the President

  Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

  Chairman/Chairwoman of the Office of the President

  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

  Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President

  Trợ lý Chủ tịch nước

  Assistant to the President

  6. Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ

  Văn phòng Bộ

  Ministry Office

  Thanh tra Bộ

  Ministry Inspectorate

  Tổng cục

  Directorate

  Ủy ban

  Committee/Commission

  Cục

  Department/Authority/Agency

  Vụ

  Department

  Học viện

  Academy

  Viện

  Institute

  Trung tâm

  Centre

  Ban

  Board

  Phòng

  Division

  Vụ Tổ chức Cán bộ

  Department of Personnel and Organisation

  Vụ Pháp chế

  Department of Legal Affairs

  Vụ Hợp tác quốc tế

  Department of International Cooperation

  7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến Chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

  Thứ trưởng Thường trực

  Permanent Deputy Minister

  Thứ trưởng

  Deputy Minister

  Tổng Cục trưởng

  Director General

  Phó Tổng Cục trưởng

  Deputy Director General

  Phó Chủ nhiệm Thường trực

  Permanent Vice Chairman/Chairwoman

  Phó Chủ nhiệm

  Vice Chairman/Chairwoman

  Trợ lý Bộ trưởng

  Assistant Minister

  Chủ nhiệm Ủy ban

  Chairman/Chairwoman of Committee

  Phó Chủ nhiệm Ủy ban

  Vice Chairman/Chairwoman of Committee

  Chánh Văn phòng Bộ

  Chief of the Ministry Office

  Phó Chánh Văn phòng Bộ

  Deputy Chief of the Ministry Office

  Cục trưởng

  Director General

  Phó Cục trưởng

  Deputy Director General

  Vụ trưởng

  Director General

  Phó Vụ trưởng

  Deputy Director General

  Giám đốc Học viện

  President of Academy

  Phó Giám đốc Học viện

  Vice President of Academy

  Viện trưởng

  Director of Institute

  Phó Viện trưởng

  Deputy Director of Institute

  Giám đốc Trung tâm

  Director of Centre

  Phó giám đốc Trung tâm

  Deputy Director of Centre

  Trưởng phòng

  Head of Division

  Phó trưởng phòng

  Deputy Head of Division

  Chuyên viên cao cấp

  Senior Official

  Chuyên viên chính

  Principal Official

  Chuyên viên

  Official

  Thanh tra viên cao cấp

  Senior Inspector

  Thanh tra viên chính

  Principal Inspector

  Thanh tra viên

  Inspector

  8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc Chính phủ

  Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management

  Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Deputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management

  Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  General Director of Viet Nam Social Security

  Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Deputy General Director of Viet Nam Social Security

  Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

  General Director of Viet Nam News Agency

  Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

  Deputy General Director of Viet Nam News Agency

  Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

  General Director of Voice of Viet Nam

  Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

  Deputy General Director of Voice of Viet Nam

  Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

  General Director of Viet Nam Television

  Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

  Deputy General Director of Viet Nam Television

  Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration

  Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration

  Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  President of Viet Nam Academy of Science and Technology

  Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  Vice President of Viet Nam Academy of Science and Technology

  Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

  President of Viet Nam Academy of Social Sciences

  Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

  Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences

  9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

  Văn phòng

  Office

  Chánh Văn phòng

  Chief of Office

  Phó Chánh Văn phòng

  Deputy Chief of Office

  Cục

  Department

  Cục trưởng

  Director

  Phó Cục trưởng

  Deputy Director

  Vụ

  Department

  Vụ trưởng

  Director

  Phó Vụ trưởng

  Deputy Director

  Ban

  Board

  Trưởng Ban

  Head

  Phó Trưởng Ban

  Deputy Head

  Chi cục

  Branch

  Chi cục trưởng

  Manager

  Chi cục phó

  Deputy Manager

  Phòng

  Division

  Trưởng phòng

  Head of Division

  Phó Trưởng phòng

  Deputy Head of Division

  10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc

  Thủ đô Hà Nội

  Hà Nội Capital

  Thành phố

  Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh

  City

  Ví dụ: Ho Chi Minh City

  Tỉnh:

  Ví dụ: Tỉnh Hà Nam

  Province

  Ví dụ: Ha Nam Province

  Quận, Huyện:

  Ví dụ: Quận Ba Đình

  District

  Ví dụ: Ba Dinh District

  Xã:

  Ví dụ: Xã Quang Trung

  Commune

  Ví dụ: Quang Trung Commune

  Phường:

  Ví dụ: Phường Tràng Tiền

  Ward

  Ví dụ: Trang Tien Ward

  Thôn/Ấp/Bản/Phum

  Hamlet, Village

  Ủy ban nhân dân (các cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường)

  People’s Committee

  Ví dụ:

  - UBND Thành phố Hồ Chí Minh

  - UBND tỉnh Lạng Sơn

  - UBND huyện Đông Anh

  - UBND xã Mễ Trì

  - UBND phường Tràng Tiền

  Ví dụ:

  - People’s Committee of Ho Chi Minh City

  - People’s Committee of Lang Son Province

  - People’s Committee of Dong Anh District

  - People’s Committee of Me Tri Commune

  - People’s Committee of Trang Tien Ward

  Văn phòng

  Office

  Sở

  Ví dụ: Sở Ngoại vụ Hà Nội

  Department

  Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

  Ban

  Board

  Phòng (trực thuộc UBND)

  Committee Division

  Thị xã, Thị trấn:

  Ví dụ: Thị xã Sầm Sơn

  Town

  Ví dụ: Sam Son Town

  11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Chairman/Chairwoman of the People’s Committee

  Ví dụ:

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

  Ví dụ:

  - Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

  - Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minh City People’s Committee

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

  - Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế

  - Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh

  - Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng

  - Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền

  - Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee

  Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân

  Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee

  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee

  Ủy viên Ủy ban nhân dân

  Member of the People’s Committee

  Giám đốc Sở

  Director of Department

  Phó Giám đốc Sở

  Deputy Director of Department

  Chánh Văn phòng

  Chief of Office

  Phó Chánh Văn phòng

  Deputy Chief of Office

  Chánh Thanh tra

  Chief Inspector

  Phó Chánh Thanh tra

  Deputy Chief Inspector

  Trưởng phòng

  Head of Division

  Phó Trưởng phòng

  Deputy Head of Division

  Chuyên viên cao cấp

  Senior Official

  Chuyên viên chính

  Principal Official

  Chuyên viên

  Official

  * Ghi chú:

  - “Việt Nam”chuyển sang tính từ là “Vietnamese”

  - “Người Việt Nam” dich sang tieng Anh là “Vietnamese”

  - Sở hữu cách của danh từ “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền:

  zalo
  facebook
  phone
  0969.162.538
  phone
  0916.187.189