PHÍ VÀ LỆ PHÍ HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ ÁP DỤNG TẠI BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM

Thứ Thu,
02/08/2018
Đăng bởi Dịch thuật ba đình
Nội dung bài viết

  (Áp dụng đối với Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh)

  LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, CÔNG VỤ, CÔNG HÀM XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH NƯỚC ĐẾN

  (Thực hiện theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam)

  1. Cấp mới hộ chiếu  200.000 đồng/quyển  
  2. Cấp lại hộ chiếu do bị hư hỏng hoặc bị mất  400.000 đồng/quyển  
  3. Cấp công hàm xin thị thực nhập cảnh, quá cảnh nước đến  10.000 đồng/quyển  
  4. Trường hợp sửa đổi, bổ sung hộ chiếu thì thu bằng 25% mức thu tương ứng cùng loại
  5. Trẻ em đi cùng thân nhân có hộ chiếu thu bằng 25% mức thu tương ứng cùng loại.

  MỨC PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUỘC DIỆN BỘ NGOẠI GIAO QUẢN LÝ

  (Thực hiện theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam)

  FEES FOR FOREIGNERS UNDER MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

  (In accordance with Circular No. 219/2016/BTC dated 10/11/2016 about collecting, payment, management of fees for issuance of passport, visas, and documents related to entry, exit, transit, and residence in Viet Nam by the Ministry of Finance)

  1. Thị thực có giá trị 1 lần
  Single entry
   25 USD
  2. Thị thực có giá trị nhiều lần:
  Multiple entries
  - Thị thực có giá trị đến 03 tháng
  Up to 03 months
   50 USD
  - Thị thực có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng
  Over than 03 months to 06 months
   95 USD
  - Thị thực có giá trị trên 06 tháng đến 01 năm
  Over than 06months to 01 year
   135   USD
  3. Chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú từ hộ chiếu cũ đã hết hạn sử dụng sang hộ chiếu mới
  Transfer of visa with the same validity to the new passport
   05 USD
  4. Gia hạn tạm trú 
  Extension of temporary residence period 
   10     USD

  LỆ PHÍ HỢP PHÁP HÓA, CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ

  (Thực hiện theo Thông tư số 157/2016/TT-BTC ngày 24/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự) 

  FEES FOR CONSULAR LEGALIZATION AND CERTIFICATION

  (In accordance with Circular No. 157/2016/TT-BTC dated 24/10/2016 about collecting, payment, management of fees for consular legalization and certification by the Ministry of Finance)

  1. Hợp pháp hóa giấy tờ của nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam
  Legalization of foreign documents for use in Viet Nam
   30.000 đồng/bản
   30.000 VNĐ/document
  2. Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở nước ngoài
  Consular certification of Vietnamese documents for use abroad
   30.000 đồng/bản
   30.000 VNĐ/document

  MỨC PHÍ CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC GIẤY TỜ HỘ TỊCH

  (Thực hiện theo Thông tư số 157/2016/TT-BTC ngày 24/10/2016 của Bộ Tài chính)

  FEES FOR RE-ISSUANCE OF COPY OF EXTRACT OF CIVIL REGISTRY CERTIFICATE

  (In accordance with Circular 157/2016/TT-BTC dated 24/10/2016 by the Ministry of Finance)

  Cấp lại bản sao trích lục các giấy tờ hộ tịch đã đăng ký tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mà sổ hộ tịch đã chuyển lưu tại Cục Lãnh sự
  Re-issuance of copy of Extract of Civil Registry certificates registered in Vietnamese Diplomatic/Consular posts abroad and deposited in the Consular Department
   5.000  đồng/lần
   5.000 VND/time
  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền:

  zalo
  facebook
  phone
  0969.162.538
  phone
  0916.187.189